Co je to sexualita?

Význam sexuální výchovy pochopíme tehdy, když víme, co je to sexualita a psychosexuální vývoj člověka.  Sexualita je vitální energie, která se rozvíjí v každém věkovém období člověka, díky ní člověk prožívá něhu, vřelost, pocit bezpečí, vzrušení, vášeň, touhu a slast.

Sexualita úzce souvisí se smyslností, jelikož je prožívána všemi pěti smysly. Souvisí s identitou jedince, s jeho vývojem, rodinným prostředím, kulturou a náboženstvím, životní cestou. Tím čím člověk je a kým chce být.

I sexualita má dvě strany mince. Může být zdrojem štěstí, naplnění a radosti, ale zároveň může být inspirována strachem, utrpením, používána jako manipulační prostředek k dominanci, násilí a zneužívání. Existuje tolik sexualit, kolik je na světě lidí.

Co je to sexuální výchova?

Sexuální výchova začíná od narození. 

Dítě vnímá, jak je v rodině přijímáno, jak se jeho rodiče  k němu chovají a jak se chovají k sobě navzájem.
Prostřednictvím médií, hrou a hovory s ostatními dětmi objevuje mnoho nových informací, které tvoří základ sexuality dospělých:

vyjádření pocitů, role muže a ženy ve vztahu, postoje ze strany pedagogů k dítěti, sebeúcta a obraz těla, tabu masturbace, obraz mužské a ženské sexuality atd.

Sexuální vývoj dětí vyžaduje laskavou podporu v každém věku. Vzdělávací přístupy související se sexualitou patří do sexuální výchovy. 
Nejedná se jen o výuku početí, těhotenství, funkcích pohlavních orgánů, porodu, antikoncepci a nemocech.
Sexuální vývoj a výchova je o potřebách, vztazích a těle.
Mnoho z toho, co se probírá v sexuální výchově, probíhá v nesexuální rovině:
proces rozhodování, výchova k zodpovědnosti, asertivnímu jednání, jasné komunikaci, vyjádřit potřeby a hranice, vést dialog.

Jak probíhá výuka sexuální výchovy ve třídě?

Během hodiny sexuální výchovy je důležité vytvořit atmosféru důvěry a respektu, kde se každý může vyjádřit (nebo ne), jak chce.

Každý žák/student je cenný tím, kým je a tím, co přináší třídě.

Výuka probíhá interaktivně. Žáci/studenti často vědí spoustu věcí souvisejících s intimitou. Úkolem školitele je poskytovat další informace, ale také objasnit a dávat smysl tomu, co studenti/žáci vyjadřují.

Dialog se tak otevírá na základě otázek studentů a školitel poskytuje odpovědi z pozitivního hlediska sexuality.

Školitel se  přizpůsobuje vývojové úrovni a porozumění dětí/mladých lidí.  Zabývá se pojmy jako láska a sexualita, anatomie žen a mužů, početí a těhotenství, prevence rizik související se sexualitou (těhotenství, HIV-AIDS, pohlavně přenosné choroby atd.), aby si vytvořily a posílily své dovednosti, aby mohly činit rozhodnutí příznivá pro jejich zdraví.

Co se učí děti v sexuální výchově?


Pro mnoho rodičů znamená sexuální výchova "vše kolem sexu"; myslí si, že jde o předávání informací o lidském těle muže a ženy a jeho sexuálních funkcí,  cyklu ženy, těhotenství a porodu, metodách antikoncepce apod. 

Hlavní úkolem sexuální výchovy je podporovat děti v procesu rozvoje jejich sexuální identity. Tzn. pohlavní identitu a sociální roli: jsem dívka, co je to být dívkou, co je to být ženou a to samé chlapců.

Sexuální výchova podporuje pozitivní a sebevědomý přístup k tělu a sexualitě. Podporuje samostatnost a učí děti odpovědnému chování. Až děti dospějí, dokáží si stanovit své limity a respektovat různé způsoby prožívání sexuality.

Úkolem sexuální výchovy je ukázat dětem, že existuje mnoho způsoby společného soužití.

Sexuální výchova si klade za cíl povzbudit jazykové a komunikační dovednosti dětí; jde o to, aby děti pochopily, že můžeme mluvit o sexualitě a sexuálních potřebách stejně otevřeně jako o jiných věcech, které se týkají lidského život.

Proč sexuální výchova ve škole?

Sexuální výchova je součástí práv dítěte na informaci přiměřené jeho věku, práva lépe se poznat a uspokojit jeho zájem. Odpovědí na otázku dítěte ukazujeme, že ho přijímáme a že mu nasloucháme.

Sociální, citová, sexuální výchova poskytuje informace a dovednosti, které v budoucnosti mladému člověku pomáhají při výběru partnera a odpovědných rozhodnutí nejen v sexuální oblasti.

Je někdy obtížné řešit témata týkající se sexuální výchovy, a to jak pro rodiče, tak pro učitele.

V ČR chybí systematická a ucelená výchova, je pouze doporučena Ministerstvem školství. Je na každé škole, jak k sexuální výchově přistupuje.

Moje programy jsou založeny na hodnotách úcty k sobě a druhému (humanistické hodnoty). Nestačí jen vzdělávat děti.

Pokud chceme děti doprovázet a být jim podporou, musíme se i my sami -učitelé a rodiče- vzdělávat.

Zejména dnes v době internetové, kdy jsme přehlceni informacemi. Děti potřebují informace třídit, učit se ověřovat zdroje, diskutovat, argumentovat a zjišťovat možnosti volby.

Kdy začít se sexuální výchovou?

Začíná se v předškolním období v mateřské škole a pokračuji na prvním a druhém stupni ZŠ.
Celý program respektuje vývojové fáze dítěte a jeho schopnostem tématu porozumět

Proč tak brzy?

Již od raného věku je dítě zvídavé a hledá odpovědi na své otázky. Patří sem i otázky o jeho těle, pohlaví, o tom jak vypadá tělo druhých. Dítě neví, že existuje nějaká sexualita a že se tomu říká sexuální výchova. Pro něj je to objevování sebe sama.

Dítě si buduju kladný vztah k sobě a svému tělu, získává povědomí o své pohlavní identitě. Ví, že je pánem svého těla a rozhoduje o něm. Dítě tak získává dovednosti: umí říct NE, rozeznat bezpečné a nebezpečné doteky a tajemství, rozpoznat rizikovou situaci, ví komu se svěřit, zná své právo požádat o pomoc​.

U dětí ve věku čtyř let je tedy vhodný čas na program prevence sexuálního zneužívání, který se zaměřuje na vzdělávání v oblasti intimity a posiluje jeho schopnost chránit se.

Je vhodné, mluvit ve skupině s žáky o tak intimních tématech?

Je opravdu těžké mluvit o intimních tématech ve skupině.

Vzhledem k tomu, že děti i dospívající jsou ve svém každodenním životě vystaveni tolika informacím se sexuálním podtextem (médiím, reklamě, videoklipům, plakátům ve městě atd.).

Je důležité, aby s nimi dospělý diskutoval, aby třídil a objasňoval vše, s čím byli nebo mohli být žáci konfrontováni.

Skutečnost, že mě žáci neznají umožňuje emoční odstup, který by nebyl možný s jejich běžným učitelem nebo rodičem.

Žáci se odváží klást mi otázky s vědomím, že mě pravděpodobně hned tak neuvidí nebo jen párkrát.

Abychom zaručili bezpečné a ochranné prostředí, vyzývám je k dohodě: žádné výsměchy, nemluvíme ani o jejich nebo mém soukromém životě, o žádných osobních a intimních zkušenostech , ale obecně.

To, co se ve třídě říká, je důvěrné - žáci si o všem mohou popovídat s rodiči, pokud si to přejí.

Přítomnost učitele během sexuální výuky má mít uklidňující funkci a vytváří tak kontinuitu života třídy. Pokud si žáci nepřejí pedagoga ve třídě, nemusí být po domluvě přítomen.


Chlapci a dívky mohou / nemusí být společně ve třídě, záleží na vztazích dané třídy nebo diskutovaném tématu. Výhodou smíšené skupiny je, že chlapci i děvčata si uvědomí, že můžeme o těchto tématech mluvit společně, s úctou ke každému z nás i vůči jejich odlišnostem s cílem poznat lépe sebe i ostatní.

Jak diskutujete o tématu sexuálního zneužívání?

Diskutujeme o pěti základních pravidlech.

Mladší děti se učí pojmenovat intimní části svého těla, co je to soukromí, trénují si nahlas říkat "NE", rozhodovat o svém těle, vnímat své pocity a věřit jim .

Požádat o pomoc, když jim někdo ubližuje. Nejedná se o klasickou prevenci sexuálního zneužívání. Nejprve mluvíme o pozitivních a potřebných věcech a teprve potom vyvozujeme rizikové situace.

Jak diskutujete o sexu?

Téma se probírá poté, co jsme hovořili zejména o anatomii, soukromí, pubertě, lásce a přátelství. Teprve pak diskutujeme o sexuálních vztazích, otázkách „ jak poznám, kdy jsem zralý/zralá na sexuální vztah?“

Žáci jsou často v rozpacích. Uklidním třídu s tím, že je to naprosto v pořádku. Tyto rozpaky chrání intimitu žáků a zárověň žáci chápou, že sex je intimní akt.

Zdůrazňujeme, že je důležité, aby se partneři dohodli, zda tento intimní vztah chtějí oba sdílet. Mluvíme o souhlasu, o touhách, potřebách, bezpečnosti a vztahu s partnerem formou otázek, nad kterými žáci přemýšlí a samostatně si na ně odpovídají.

Zde je fráze, kterou používám k vysvětlení toho, jak se počnou děti: penis muže vstupuje do vagíny ženy, což vyvolává příjemné pocity, které umožní muži uvolnit v penisu spermie. Ty vyjdou do těla ženy, pokud jedna ze spermií dorazí k vajíčku a vnikne do něj, dochází k oplodnění.

Mluvíte s dětmi v 6. třídě o prezervativech?

V 6. třídě mluvíme o kondomu. Abychom ilustrovali náš názor, často se dětem ukazuje kondom.

Vzhledem k tomu, že sexuální vztahy pro ně ještě nejsou aktuální, mají děti tohoto věku dostatečnou emoční vzdálenost, aby byly zvědavé na kondom, který jim bude později velmi užitečný a o kterém často slyšely.

Během tohoto vysvětlení se nepoužívá žádný jiný předmět než kondom. Mluvíme i druzích antikoncepce pro ženy, o plánovaném těhotenství, o tom kde požádat pomoc o tom, že pro jakoukoliv antikoncepci se rozhodují oba partneři společně a za oboustranného souhlasu.

Mluvíte o klitorisu?

Ano, ženská sexualita, vzrušení, potěšen ze sexu, masturbace, vulva, vagína jsou témata, která byla a stále jsou v sexuální výchově opomíjena.

Ukazuji model celého kliorisu ve 3D , jeho anatomii a funkci. Se staršími žáky a studenty probíráme mýty a tabu ženské sexuality.

Jak diskutujete o homosexualitě?

Záleží na věku dítěte. Čím mladší dítě, tím je informace jednodušší. Ve všech případech věnujeme zvláštní pozornost naší slovní zásobě.


Například mluvíme o „partnerech“ nebo „párech“, což každému umožňuje vidět, co chce.

Každá rodina má své vlastní charakteristiky a je důležité, aby to program zohlednil, aby se s ním mohly všechny děti ztotožnit a najít si své místo.

Vycházíme tedy z emocí, které toto téma vzbuzuje u žáků a zdůrazňujeme, že názory na toto téma se liší podle kultury, náboženství atd.

Poukazujeme na standardy WHO a vysvětlujeme, že homosexualita znamená to, že se člověk, zamiluje do osoby stejného pohlaví, že se jedná o sexuální orientací, která je zcela v pořádku a je v menšině. Je to jiný způsob, jak prožívat a žít svou sexualitu.

Uvědomujeme si, že pro některé lidi je téma homosexuality nepříjemné. Hovoříme o vzájemném respektu tak, aby si každý našel své místo ve společnosti.

Stejným způsobem hovořím s dětmi o genderu a tématu jiných pohlaví. 

Jak se stavíte k pornografii?

Vysvětluji, že pornografie je obraz nebo film, který obsahuje sexuální aktivitu a zobrazuje pohlavní části na velkém formátu. Tyto obrázky mohou v prohlížeči způsobit vzrušení. Upozorňuji na ně, že tyto filmy generují spoustu peněz, ale že nezajímají všechny dospělé a že je dokonce mohou šokovat.

Vítám emoce vyvolané diskusí - ať už pozitivní nebo negativní - a uznávám obtížné prožívání protichůdných pocitů: například prožívání pozitivních tělesných pocitů a současně pocitu znechucení.

Zdůrazňuji, že tato prezentace sexuálních vztahů neodpovídá realitě (žádné pocity, žádné sdílení, herci, speciální efekty atd.) A že není zdrojem ani nástrojem sexuální výchovy.

Vysvětluji, že je pro děti zvlášť obtížné rozlišovat mezi skutečnou a falešnou realitou, protože nemají sexuální zkušenost.

Nakonec je důležité, abychom si pamatovali zákon týkající se sexuální většiny. Účelem zákona je chránit děti a mladistvé. 

Poukazuji také na to, že stahování pornografických obrázků nebo jejich zobrazení mladým lidem do 18 let je porušením zákona.

V současném kontextu mluvíme o tom, že bohužel dospělý svět je nedokáže úplně ochránit.

V tomto případě je vyzývám, aby přemýšleli o osobě nebo instituci, která jim pomůže lépe porozumět tomu, co viděli.

Máte strach, že děti něčím šokujete?


Děti a mladí lidé dnes vědí hodně o sexualitě. Společně si vyměňují nejrůznější nápady na toto téma. Někdy jsou šokováni dospělí! Úlohou lektora je potvrdit nebo opravit všechny informace, které kolují, a povzbudit mladé lidi, aby přemýšleli o osobních rozměrech emocionálního a sexuálního života.

Sdílejte s námi