Sexuální výchova na ZŠ

Vzdělávání o sexualitě založené na souhlasu a potěšení je prevencí sexuálního a sexistického násilí. Sociální, citová a sexuální výchova začíná ve školce a pokračuje v každém ročníku celé základní školy.
Je nutné, aby děti a mladiství měli přístup k informacím, měli je s kým třídit a mluvit o nich bez obav.  Je to cesta, jak překonat stereotypy spojené s vytvářením nerovností mezi pohlavími a sexualitami.


Sociální přístup nabízený na seminářích sexuální výchovy, založený na svobodném projevu a výměně názorů, umožňuje:
diskutovat o otázkách týkajících se sexuality a anatomie; detabuizovat témata od útlého věku; podporovat vzájemný dialog a diskuze; pomáhá budovat sociální základnu pro budoucí život. 

Sexuální výchova na prvním stupni je opomíjená. Tvoří základ v životě jedince- nauka o sobě a to ve všech rovinách tvořící identitu člověka: bio-psycho-socio-sexuální.
Výchova usnadňuje komunikaci s dětmi o těle a intimitě, podporuje a pomáhá ve výchově v seběvědomého jedince, připravuje na změny v pubertě a je prevencí sexuálního zneužívání.

Nabízím kompletní a navazující program sexuální výchovy od 1.-9.třídy.

V každém ročníku několik setkání na související témata, která se s věkem žáků prohlubují a rozšiřují.

Témata jsou metodicky a didakticky zpracováná s ohledem na vývoj a dovednosti žáků.

Jsou plně v souladu s RVP a odpovídají metodikám EU .

Cílem je poskytnout informace, aby žák získal dovednosti a vytvářel si postoje .

 

I.  blog:    1. - 5. třída ZŠ

II. blog:    6. - 7.třída ZŠ

III. Blog:  8. - 9. třída ZŠ

 

Rodiče jsou informování na začátku programu i po skončení programu.
Mají možnost vyjádřit se k tématům. Mají přehled o tom, co děti v daném věku zajímá, na co se ptají, jak vést diskusi s dítětem a kde hledat ověřené zdroje.
Více o besedách pro rodiče níže.

 

Moje metody

 • přimět děti a mladistvé k přemýšlení
 • podporuji dialog aktivním nasloucháním
 • respektuji rozdíly, vyhýbám se hodnocení a kritice
 • důvěra v lektora znamená bezpečné a vřelé prostředí při diskuzi
 • komunikace je zásadní- nejsem představitel "univerzální pravdy"
 • modelové situace, animovaná videa, diskuze, práce s pracovními listy, 
  skupinové aktivity podle pohlaví nebo smíšené skupiny, odpovědi na dotazy 

 Cíle:

 • obohatit znalosti o sexuálním a citovém životě posilovat
 • hodnoty, jako je respekt k sobě samému a ostatním
 • ukázat hranice mezi tím, co je intimní a co není
 • diskutovat o sexualitě, kterou ukazují média 
 • rozvíjet dovednosti k vyjádření toho co prožíváme, co cítíme a říct nahlas "NE"
 • informovat o určitých rizicích a prostředcích prevence související se sexuálními vztahy a těhotenství mladistvých
 • předcházet různým formám násilí (týrání, sexuální zneužívání, homofobie atd.)
 • zvyšovat povědomí o právech souvisejících se sexualitou
 • znát organizace nebo instituce, které v případě potřeby může žák kontaktovat

 

Program 1.- 5.třída ZŠ

1. a 2. třída

Program je určen vždy pro jeden ročník a jednu třídu.

Témata se mohou měnit v závislosti na potřebách třídy.

Moje tělo: 5x45 minut

Prevence sexuálního zneužívání posílením identity,
integritou těla a pochopením významu intimity.
Rozvíjet schopnost vyjádřit to, co cítím a prožívám.
Vědět, kde vyhledat pomoc.

Kdo jsem: 5x45 minut

Odpověďi na základní otázky dětí:
Odkud pocházím? Kdo jsem?
Já ve vztahu k rodině a k blízkému okolí.Cena za 5x45 min.: 5 500,- Kč + doprava
 Lze profinancovat ze Šablon 


V ceně je lektor, příprava, pracovní materiály 

3., 4. a 5. třída

Program je určen vždy pro jeden ročník a jednu třídu

Témata se mohou měnit v závislosti na potřebách třídy

Příběh života: 5x90 minut

Dialog s dětmi orientovaný do budoucnosti: znalosti+ dovednosti z oblasti biologické, psychoafektivní a sociální

 • Anatomie a fyziologie pohlavních orgánů
 • Puberta a změny s ní spojené
 • Vztahy a životní styl
 • Sexualita, zdraví a pocit pohody
 • Média, sexualita a práva
Délka: 5x90 minut
Cena: 11 500,- Kč + doprava
 Lze profinancovat ze Šablon 


V ceně je lektor, příprava, pracovní materiály 

 

Program 6.- 9.třída ZŠ

Sexuální a citová výchova pomáhá dívkám v rozhodování se o jejich sexuálním životě, říct nahlas své potřeby,
vyjádřit své touhy, určit své hranice, nestydět se za své sexuální potešení a vědět, co odpovědět na otázku: 
"Co se ti líbí".  Říct nahlas bez výčitek "Ne, nechci!" nebo "Ano, chci".

Chlapce učí mluvit o jejich sexualitě, sdílet představy o mužství a mužnosti, nebát se emocí a lidských vztahů. 
Získat pocit odpovědnosti ve vztahu a výchově dětí.

Znát dobře anatomii a funkci pohlavních orgánů je potřeba pro zvládnutí dialogu o sexualitě, vztazích a potěšení. Cílem je přiblížit dětem a mladistvím interakci a vývoj jejich identity po stránce biologické, psychoafektivní, sociální a sexuální. Zároveň z programu vyplývá prevence před stigmatizací jedince a jeho vyloučení z kolektivu.

6. a 7.třída 

Program je určen vždy pro jeden ročník a jednu třídu.

Témata se mohou měnit v závislosti na potřebách třídy

 • Anatomie a funkce pohlavních orgánů
 • Láska, sexuální orientace a pohlavní identita
 • Puberta a změny
 • Početí, těhotenství a rodičovství
 • Média a image

 

Délka: 5x90 minut
Cena: 11 500,- Kč + doprava
 Lze profinancovat ze Šablon 


V ceně je lektor, příprava, pracovní materiály 

8. a 9. třída

Program je určen vždy pro jeden ročník a jednu třídu

Témata se mohou měnit v závislosti na potřebách třídy

 • Anatomie a funkce pohlavních orgánů
 • Emocionální a sexuální intimita
 • Fyziologie lásky+ Souhlas a komunikace
 • Média, kultura a sexualita
 • Mýty v sexuálních tématech

 

Délka: 5x90 minut
Cena: 11 500,- Kč + doprava
 Lze profinancovat ze Šablon 


V ceně je lektor, příprava, pracovní materiály 

 

 

Besedy pro rodiče dětí 1.- 5.tříd

Před začátkem programu je možné zorganizovat informační besedu pro rodiče o sexuální výchově a objasnit jednotlivá témata. Rodiče mají možnost klást dotazy k programu i k tématu " Jak s dětmi mluvit o sexualitě", připravím leták podle tříd, který stačí rozeslat emailem.

Další variantou je modelový dopis se souhlasem rodiče, zda se může dítě zúčastnit výuky nebo ne. Záleží na škole, zda chce tuto možnost volby uvést.

Po skončení programu je možná beseda pro rodiče, která poskytuje zpětnou vazbu o tom, o co se děti v tomto věku zajímaly, o čem by potřebovaly mluvit, na co se ptaly, samozřejmě je zachována anonymita dětí+základy metody konstruktivní výchovy
Je to zpětná vazba pro rodiče, protože rodiče mají hlavní odpovědnost za sexuální výchovu dětí. Vaše škola jedná otevřeně vůči rodičům a podporuje vzájemnou spolupráci. 

 

Délka: 3 hod. + osobní konzultace po besedě
Cena za besedu: 4 000,-Kč + doprava / druhá beseda za polovinu
Lze profinancovat ze Šablon 

Jedna beseda max.20 osob nebo rodiče žáků z jedné třídy

 

 

Kontaktujte mě

 

 

Máte dotazy k programům, k besedám nebo k tématům?                                  

Napište mi prosím do kontaktního formuláře.

Těším se na spolupráci :)

Jméno a příjmení *
Adresa školy *
Email *
Telefon
Zpráva


Sdílejte s námi